Tumblelog by Soup.io
  • martynkowa
  • dawit
  • NeverlandM
  • atranta
  • misstodd
  • paja
  • tenderoni
  • Izzy721
  • spero
  • stockholmsyndrome
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

7821 28f1
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaoll oll
podarowałeś mi kawałek nieba, a teraz  domagam się więcej.  Chcę znów poczuć jak od pocałunków unoszę się
— hyphaeoflove
Mam ochotę Cię poznawać i zaznać. Nauczyć się mapy Twoich  myśli i pieprzyków na ciele. Każdą stronę Twej opowieści życia, odkryć jasną stronę i ciemną, którą tak ukrywasz. Mam ochotę zatracić się w Tobie całkowicie, bez reszty.
— hyphaeoflove
6883 451d

So my girlfriend gave me this today.

Reposted frommyry myry viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
The perfect Valentine’s Day.
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamayamar mayamar
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viamayamar mayamar
5117 02ec 500
Reposted frommadn madn viamayamar mayamar
3787 44f8
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamayamar mayamar
4711 0a35 500
Reposted fromnaich naich viamole-w-filizance mole-w-filizance
5183 66e3
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker

bpdpoc:

I’m a social vampire u gotta invite me into ur conversation or I cannot enter

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianoticeable noticeable
4312 1b74 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl