Tumblelog by Soup.io
  • martynkowa
  • dawit
  • NeverlandM
  • atranta
  • misstodd
  • paja
  • tenderoni
  • Izzy721
  • spero
  • stockholmsyndrome
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Gucci Gang
Reposted fromvolldost volldost
Reposted fromlinse linse viaTerodal Terodal
3091 9a01 500
Reposted fromhighringo highringo viaTerodal Terodal
Roxanne but every time they sing Roxanne it gets 5% faster
Reposted fromvolldost volldost
7951 6733 500
5280 e0b5 500
Reposted fromsohryu sohryu viaZircon Zircon
5439 e13f 500
Reposted fromtgs tgs viadrecksack drecksack
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabadblood badblood
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viaawakened awakened
Przekonaj mnie, że warto uśmiechać się do pustki po lewej stronie chodnika...
Reposted fromawakened awakened

December 05 2017

9780 26fd 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapati2k6 pati2k6
3906 5653 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viapati2k6 pati2k6
Reposted fromFlau Flau viapati2k6 pati2k6
Reposted fromFlau Flau viapati2k6 pati2k6
2401 4663 500
Reposted fromLane Lane viapati2k6 pati2k6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl