Tumblelog by Soup.io
  • martynkowa
  • dawit
  • NeverlandM
  • atranta
  • misstodd
  • paja
  • tenderoni
  • Izzy721
  • spero
  • stockholmsyndrome
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

Happy Dog
Reposted fromMysticen Mysticen viabitstacker bitstacker
4390 2920
Reposted fromkarahippie karahippie viametalfairy metalfairy
Reposted fromgruetze gruetze
8929 ed30 500
Reposted fromdoener doener viapati2k6 pati2k6
9777 4e5f 500
Reposted fromtgs tgs viashadowfax42 shadowfax42

June 19 2018

9239 225a 500
Reposted frompiehus piehus viafrique frique
0387 2584 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viamy-little-world my-little-world
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viaawakened awakened
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viaawakened awakened
6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaawakened awakened
6857 86a9
Reposted fromlaj laj vialittlewhitelies littlewhitelies
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialegilimencja legilimencja
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialegilimencja legilimencja
1772 f246 500
Reposted fromstroschek stroschek vialegilimencja legilimencja
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl