Tumblelog by Soup.io
  • martynkowa
  • dawit
  • NeverlandM
  • atranta
  • misstodd
  • paja
  • tenderoni
  • Izzy721
  • spero
  • stockholmsyndrome
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

0965 9845
Uśmiechasz mnie coraz bardziej :)
— D.
Reposted fromSenyia Senyia viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Kolejną noc zasypiam sam
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viatarczyn tarczyn
8279 9541 500
Bywają takie dni i noce, które zmieniają wszystko. Bywają takie rozmowy, własne lub zasłyszane, które są w stanie wywrócić do góry nogami cały nasz świat. Nie możemy ich przewidzieć. Nie możemy się na nie przygotować. Czyhają na nas gdzieś, zapisane w łańcuchy pozornych przypadków, nieuchronne jak świt po ciemności.
— Anna Onichimowska – Hera moja miłość
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vialakonika lakonika
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica vialakonika lakonika
Reposted fromjasminum jasminum vialakonika lakonika
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
4560 baa8
Reposted fromsiegmunda siegmunda vialakonika lakonika
6947 6e29 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialakonika lakonika

September 21 2017

Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl